Xóa hoặc Disable YUM Repo (Repository)

 Đôi khi một số Repo (Repository) bị lỗi, không sử dụng được. Làm thế nào để xóa hoặc disable repo này đi?

Bạn không thể sử dụng lệnh yum để xóa được repository mà phải dùng rpm. Các file Yum repo được lưu trữ ở thư mục /etc/yum.repos.d/

Ví dụ nội dung file repo Varnish:

[varnish-4.0]
name=Varnish 4.0 for Enterprise Linux
baseurl=https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/$basearch
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-VARNISH

Hướng dẫn xóa YUM Repo (Repository)

Tìm kiếm tên chính xác của repo

rpm -qa | grep -i repo-name

Ví dụ:

[root@hocvps yum.repos.d]# rpm -qa | grep -i varnish
varnish-release-4.0-3.el6.noarch
varnish-libs-4.0.3-1.el6.x86_64
varnish-4.0.3-1.el6.x86_64
varnish-agent-4.0.1-1.el6.x86_64

Nếu tìm thấy repo, hãy dùng lệnh dưới để xóa

rpm -e repo-name

Ví dụ:

rpm -e varnish-release-4.0-3.el6.noarch

Nếu không tìm thấy repo, hãy xóa trực tiếp file .repo hoặc thay đổi tên file

rm /etc/yum.repos.d/repo-file.repo
 
## OR just rename it (without repo file extension) ##
mv /etc/yum.repos.d/repo-file.repo /etc/yum.repos.d/repo-file.repo.bak

Disable YUM Repo (Repository)

Trong nội dung file .repo sẽ có cấu hình enabled. Hãy chuyển thành enabled=0 nếu muốn disable và ngược lại. Điều này sẽ có tác dụng cố định, áp dụng với toàn bộ các câu lênh yum về sau.

Ví dụ:

[varnish-4.0]
name=Varnish 4.0 for Enterprise Linux
baseurl=https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/$basearch
enabled=0
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-VARNISH

Ngoài ra, bạn có thể disable tạm thời mỗi khi sử dụng lệnh yum với tham số --disablerepo

Ví dụ:

yum --disablerepo=some-repository install some-package

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thảo luận và chia sẻ cách tạo Cache, NGINX Caching, Reverse Proxy with Caching

Thảo luận và chia sẻ cách ignore DMCA

Thảo luận cấu hinh reverse nginx proxy